REGULAMIN

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy (e-sklep) LIVETIME.PL (dalej "Sklep") prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej "Regulamin").
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.
3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Właścicielem Sklepu jest: LIVETIME Dorota Świerczyńska z siedzibą we Wrześni (62-300), ul. Przemysłowa 4, numer NIP: 7890010012, REGON: 630214377.
5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe.
7. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Poszczególne egzemplarze mebli mogą się też od siebie nieznacznie różnić z uwagi na to, że wszystkie produkowane są ręcznie przez rzemieślników.

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

a) Regulamin - niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,
b) Sprzedawca - właściciel Sklepu,
c) Sklep - prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: http://www.livetime.pl.
d) Formularz zakupu - skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,
e) Towar - produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
f) Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
g) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej - zakupu - niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 3

Wymagania techniczne

1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 4

Ceny i oferty promocyjne

1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii "Promocja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

 

Rozdział II

Składanie i realizacja zamówienia

§ 1


Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
3. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
4. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:
a) Jako gość, bez konieczności rejestracji i logowania.
b) Jako zalogowany użytkownik, po wcześniejszej rejestracji wymagającej podania poprawnego adresu e-mail oraz utworzenia hasła.

Po dodaniu wybranych produktów do koszyka za pomocą ikony "Dodaj do koszyka", należy kliknąć w odnośnik "Koszyk", a następnie w przycisk "Realizuj zamówienie". Po przejściu kolejnych kroków wyświetli się podgląd zamówienia. W celu potwierdzenia zamówienia należy wybrać metodę płatności, a następnie kliknąć przycisk "Potwierdzam zamówienie".

5. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
6. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę "Potwierdzam zamówienie".
 7. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
- dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,
- łączna cena brutto,
- sposób i termin zapłaty,
- sposób i termin realizacji zamówienia,
- prawo odstąpienia od umowy - wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
- informacja konsumencka.
8. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
9. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty Sprzedawca prześle do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
10. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.
11. Zarejestrowany klient status zamówienia może śledzić na swoim koncie w zakładce "Moje zamówienia".
12. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski lub Europy.
13. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

§ 2

Sposób płatności

1. Płatność za zamówienie należy uiścić zwykłym przelewem na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym z adresu kontakt@livetime.pl, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia.
2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

§ 3

Termin płatności

1. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.
5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 4

Realizacja zamówienia

1. W przypadku wyboru opcji "przesyłka kurierska / bezpieczny transport", towar wysyłany jest najpóźniej 4 dni po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Jeśli zaistnieje taka konieczność, przesyłka nadana będzie w opcji warunków szczególnych. W przypadku przedmiotów o dużych gabarytach, czas wysyłki ze względu na bezpieczny transport może się wydłużyć do 21 dni, a Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedającego o terminie dostawy.
2. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 21 dni.
3. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
4. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.
5. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.
6. Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy  niezwłocznie zgłosić w odpowiedzi na potwierdzenie złożenia zamówienia, wysłanego z adresu e-mail kontakt@livetime.pl.

§ 5

Korekta zamówienia

1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia.
2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres kontakt@livetime.pl lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr telefonu +48 793 878 741 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

$ 6

Sposób i koszty dostawy Towaru

1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a) odbiór osobisty we wskazanym punkcie/oddziale/salonie Sprzedawcy - bezpłatnie,
b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę (opcja "przesyłka kurierska / bezpieczny transport) - łączny koszt podany w podsumowaniu oraz potwierdzeniu zamówienia, a koszty składowe podane w opisie każdego produktu.
2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.
3. Przed wysłaniem potwierdzenia realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta o tym, czy towar zostanie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej, czy przez przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę.
4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
5. Po odebraniu przesyłki od przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę,  Klient zobowiązany jest sprawdzić w jego obecności, czy dostarczony towar nie posiada uszkodzeń. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika, który skontaktuje się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

Rozdział III

Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

§ 1

Odpowiedzialność za wady rzeczy

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, tj. LIVETIME Dorota Świerczyńska, ul. Przemysłowa 4, 62-300 Września. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
6. Sprzedawca jest obowiązany - na swój koszt - wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację na adres e-mail kontakt@livetime.pl. Po złożeniu reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o sposobie odbioru reklamowanego Towaru.
6. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego - imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży - najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 793 878 741 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne) lub wysyłając e-mail na adres kontakt@livetime.pl.

§ 2

Odstąpienie od umowy konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość - za pośrednictwem sklepu internetowego - ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
a) listem poleconym na adres Sprzedawcy, tj. LIVETIME Dorota Świerczyńska, ul. Przemysłowa 4, 62-300 Września.
b) w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej kontakt@livetime.pl (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

5. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży - najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy - na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
7. Ze względu na charakter sprzedawanych w Sklepie produktów, Klient ponosi koszty logistyczne, wynikające z realizacji zamówienia (równe kosztowi wysyłki do Klienta), a w przypadku mebli tapicerowanych ze względów higieniczno-sanitarnych również koszt wymiany wszystkich części miękkich. W związku z tym Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o wyżej wymienione koszty. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup.
8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
9. Klient może przesłać zwracany Towar kurierem lub pocztą na swój koszt na adres: LIVETIME Dorota Świerczyńska, ul. Przemysłowa 4, 62-300 Września.
10. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
11. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.
12. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, a także produktów wykonanych na indywidualne zamówienie klienta.

§ 3

Gwarancja przy sprzedaży

Sprzedawca do towaru nie dołącza karty gwarancyjnej i stosuje się do przepisów ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

Rozdział IV

Postanowienia wspólne

§ 1

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) numer telefonu,
d) adres e-mail,
e) informacje zawarte w logach systemowych - w celach technicznych i statystycznych,
f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo­- ‑promocyjnych.
4. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.
6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
7. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:
a) wglądu do swoich danych osobowych,
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 2

Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.
4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 3

Polityka cookies

1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
3. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 4

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 2

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

Korzystanie ze sklepu LIVETIME.pl oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Załącznik nr 1 - formularz reklamacyjny
Załącznik nr 2 - wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 3 - Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy